ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐