ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐