โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน “นวัตกรรมการจัดการและบริหารการศึกษาสมัยใหม่

 โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน “นวัตกรรมการจัดการและบริหารการศึกษาสมัยใหม่ วันที่ 11-14 ธันวาคม 2560 ณ มหวิทยาลัยโตโย นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีพระมหาอุทัย ภูบังดาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ด้วย