โครงการส่งเสริม สีบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทย พิธีกวนข้าวทิพย์