โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

     เมื่อวันนี้ เวลา ๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี โดยได้รับเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ดร. รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเมตตาจากพระวีรศักดิ์ ชยฺธมฺโม อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม