การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.

      เมื่อวันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ” แก่คณาจารย์ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี