การอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม