ศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย