พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เมตตามาตรวจเยี่ยม และบรรยายพิเศษ

        เมื่อวันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตามาตรวจเยี่ยม และบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ในโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี