โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วัดเวฬุวนาราม (แช่ไห) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙