ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐ มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

     

          วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๐ : เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ พุทธศาสตรบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ (คฤหัสถ์) พุทธศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ และอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๓,๔๙๖ รูป/คน

             จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้ารับประทานปริญญาบัตรในภาคบ่าย จากนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในการนี้ มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จำนวน 65 รูป/คน Cr.ภาพบางส่วนจาก เพจ Mcu Tv-Channel

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click