ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

สาขาวิชารัฐศาสตร์