ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐