กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

cr. ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มจร