โครงการส่งเสริมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค 15