โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๔

           16266047_1187949317991810_45514491599891437_n

             เครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ ัมกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้มีคณาจารย์จากวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าร่วม 3 ท่าน คือ พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส อาจารย์สมชายชูเมือง อาจารย์ภัคสิริ แอนิหน

16195067_1186361098150632_7402010626581129214_n 16178834_1186360808150661_7735062868153595153_o 16177501_1186360801483995_2456920186648927280_o 16300236_1186360804817328_8357603841557310397_o 16178794_1186808498105892_7595013888522563967_o 16143613_1186808451439230_2249513422989173883_o 16177844_1186808494772559_8731282664067941502_o 16266213_1187949321325143_7636570334920949516_n