มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Document-page-001

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สํานักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ
ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖, ๐๙๖-๒๓๐-๓๙๐๒
Email : mcurajburi@gmail.com
หรือ www.rbr.mcu.ac.ch

[huge_it_maps id=”1″]