พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. ได้เมตตาเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

IMG_4602

         วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้น ๓ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม โดยมี พระปิฎกโกศล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย นายสมชาย ชูเมือง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และคณาจารย์ ในงานนี้ นิสิตบรรพชิต และคฤหัสถ์ร่วมถวายการต้อนรับ และรับฟังโอวาทธรรม ในครั้งนี้

IMG_4585 IMG_4588 IMG_4589

IMG_4578 IMG_4600 IMG_4599 IMG_4603 IMG_4606 IMG_4613

IMG_4618 IMG_4619 IMG_4622 IMG_4629 IMG_4625 IMG_4630 IMG_4634

IMG_4676111