มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

         

          คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่9/2559 วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559  แต่งตั้งให้ พระเทพญาณมงคล(เสริมชัย ชยมงฺคโล) ป.ธ.๖,พณ.บ. (การบัญชี),รป.ม. อายุ ๘๗ พรรษา ๓๒ ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี”โดยพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559

15676540_4099038180205488_5768304651708076598_o