พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ จล. พระปฐมเจดีย์ฯ เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ที่มา: Mcu Tv-Channel