ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม บูชากัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา และร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม บูชากัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา และร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

   ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม บูชากัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา และร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้น ๓ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วันอาทิตย์ ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

จัดโดย : นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

โปสเตอร์เทศมหาชาติ59