แจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรมฯ งวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2559

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม