คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

       KPS_5690

          วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ และแถลงด้วยวาจา ณ  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่าน ที่ให้การแนะนำ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตทุกท่าน ที่ทำให้การตรวจประเมินในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี…

KPS_5694 KPS_5695 KPS_5704 KPS_5717 KPS_5725 KPS_5729 KPS_5737 KPS_5740 KPS_5745 KPS_5760 KPS_5761 KPS_5766 KPS_5782 KPS_5796 KPS_5802 KPS_5818 KPS_5830 KPS_5831 KPS_5838 KPS_5840 KPS_5844 KPS_5858 KPS_5869 KPS_5874 KPS_5884 KPS_5893 KPS_5895 KPS_5896 KPS_5903 KPS_5908 KPS_5909