วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

         วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันแรกของการตรวจประเมิน โดยมี พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ประธาน, พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ, นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กก./เลขานุการ โดยจะทำการตรวจประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

KPS_5156 KPS_5160 KPS_5161 KPS_5162 KPS_5163 KPS_5164 KPS_5167 KPS_5169 KPS_5172 KPS_5173 KPS_5178 KPS_5179 KPS_5181 KPS_5183 KPS_5184 KPS_5185 KPS_5234 KPS_5237 KPS_5238 KPS_5246 KPS_5264