แจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรมฯ งวดที่ 8 ปีงบประมาณ 2559

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม