โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ…

         วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษาโดยมีพระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

และมีการบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค 15 ก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเช่น กัน โดยมีพระสอนศีลธรรมฯ จังหวัดราชบุรี 20 รูป, พระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 10 รูป, และพระสอนศีลธรรมฯจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 11 รูป รวมทั้งสิ้น 41 รูป โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิทบริการเข้าร่วม 2 ท่าน คือ น.ส.ไพรินทร์ ไตรวิทยพาณิชย์ และ น.ส. อุษา กุสลางกูรวัฒน์