มจร.ได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำบุญ

       
       วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อธิการบดี ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา