ผู้บริหาร

 

 

พระปิฎกโกศล ,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต ,ผศ.ดร.
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวอุษา กุสลางกูรวัฒน์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
นายสมชาย ชูเมือง
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ