การจัดการความรู้ (KM)

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๕๙

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๐

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๑

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๓

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๔KM Download

คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม (48 downloads)

คู่มือครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน.pdf (114 downloads)

คู่มือการใช้ห้องสมุด.pdf (85 downloads)

คู่มือการสอนโดยใช้โปรแกรมsocrative-วส.ราชบุรี.pdf (82 downloads)

คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียน (43 downloads)