การจัดการความรู้ (KM)

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๕๙

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๐

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๑

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๓KM Download

คู่มือครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน.pdf (91 downloads)

คู่มือการใช้ห้องสมุด.pdf (71 downloads)

คู่มือการสอนโดยใช้โปรแกรมsocrative-วส.ราชบุรี.pdf (68 downloads)

คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียน (30 downloads)