การจัดการความรู้ (KM)

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๕๙

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๐

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๑

 

KM Download

 

> คู่มือครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน.pdf (87 downloads)

> คู่มือการใช้ห้องสมุด.pdf (67 downloads)

> คู่มือการสอนโดยใช้โปรแกรมsocrative-วส.ราชบุรี.pdf (62 downloads)