การจัดการความรู้ (KM)

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๕๙

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๐

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๑

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๓KM Download

คู่มือครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน.pdf (89 downloads)

คู่มือการใช้ห้องสมุด.pdf (69 downloads)

คู่มือการสอนโดยใช้โปรแกรมsocrative-วส.ราชบุรี.pdf (66 downloads)

คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียน (28 downloads)