การจัดการความรู้ (KM)

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๕๙

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๐

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๑

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๓

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๔KM Download

คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม (54 downloads)

คู่มือครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน.pdf (116 downloads)

คู่มือการใช้ห้องสมุด.pdf (87 downloads)

คู่มือการสอนโดยใช้โปรแกรมsocrative-วส.ราชบุรี.pdf (84 downloads)

คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียน (48 downloads)