โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร(ฝ่ายคฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น