ประกาศ จากวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกาศ จากวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สามารถมาซื้อเครื่องแบบนิสิตได้ที่ห้องสำนักงานชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 59 – 2 มิ.ย.59

เปิดภาคเรียนวันที่ 4 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. ขอให้นิสิตมาที่ห้อง 1/302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ห้องที่ทำการสอบเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 59)

หมายเหตุ รายชื่อตามประกาศนี้เรียงตามตัวอักษร

Document-page-001 Document-page-002

แสดงความคิดเห็น