โครงการกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

 

P1320161

 

          วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ทั่งโต (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป) มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยมีนายสามชาย ชูเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ กล่าวรายงาน  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังนี้
๑.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมสติปัญญา
๒.เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาทักษะ การแข่งขัน รวมทั้งปลูกฝังให้นิสิตมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด
๓.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความสัมพันธ์อันดี ต่อกัน เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

            ในการจัดการแข่งขันกีฬา แบ่งคณะสีออกเป็น ๒ คณะสี ประกอบด้วย ๑.สีฟ้า ๒.สีส้ม จัดการแข่งขัน ๔ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ  และกีฬาพื้นบ้าน โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

แสดงความคิดเห็น