ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตําแหน่ง อาจารย์สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เลขที่ 1617008

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เลขที่ 1617008

วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2565 เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิต รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ผศ.ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ ประธานหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://event.mcu.ac.th/? […]

วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2565 เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิต รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ผศ.ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ ประธานหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายอนุรักษ์ สืบสาน รักษาและต่อยอดมรดก วัฒนธรรมไท-ยวน ราชบุรี ผู้นำเครือข่ายความร่วมมือ ๗ ภาคี

บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จัดโครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีไทย เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ประมวลภาพ พิธีประสาทปริญญาบัตร (เสมือนจริง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

พระเดชพระคุณพระปิฎกโกศล,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปี 2565 เพื่อให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสตรบัณฑิต และการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต (นวลักษณ์บัณฑิต)

วีดิโอ

บัณฑิตใหม่หลักสูตรพุธศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต,#หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทำการซักซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร (เสมือนจริง) ณ ศาลาสมเด็จพุฒาจารย์ ชั้น 3 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

เริ่มที่ 0:34

135 ปี มหาจุฬาฯ ครบรอบวันสถาปนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บัณฑิตใหม่หลักสูตรพุธศาสตรมหาบัณฑิต ,หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต,หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทำการซักซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร (เสมือนจริง) ณ ศาลาสมเด็จพุฒาจารย์ ชั้น 3 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม