กิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

       วันที่ 4 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนิสิตใหม่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆื (ป.บส.) หลังจากพิธีการ ณ ศาลาสมเด็จพุฒาจารย์ เสร็จเรียบร้อย นิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 ทักษะภาษาอังกฤษ ฐานที่ 2 ฐานทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ฐานที่ 3 ฐานทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และฐานที่ 4 ฐานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย

 P1320903 P1320908 P1320909 P1320910 P1320912 P1320915 P1320921 P1320923 P1320924 P1320926 P1320927 P1320928 P1320929 P1320930 P1320931 P1320933 P1320934 P1320935 P1320936 P1320938 P1320944 P1320946 P1320947 P1320950 P1320952 P1320956 P1320958 P1320961 P1320974 P1320976 P1320988 P1320991 P1320995 P1330001 P1330011 P1330021 P1330022 P1330023 P1330025 P1330027 P1330035 P1330037 P1330046 P1330047 P1330064 P1330071 P1330079 P1330082

แสดงความคิดเห็น