รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ จากวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

*ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาทำการทดสอบตาม วัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ ณ วันรับสมัคร นะครับ

วันเวลาและสถานที่สอบ

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2559
เวลา 09.00 น. – 11.00 น. สอบปรนัย
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 ห้อง 1/302

*ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านแต่งกายสุภาพด้วยนะครับ

1

2 3

แสดงความคิดเห็น